032/465-633

Masarykova 48

Zakoni i podzakonski akti

 

 1. Zakon-o-javnim-preduzecima-u-Federaciji-BiH,  „Sl. FBiH novine broj: 8/05“;

 2. Zakon o privrednim društvima Federacije BiH  „Sl. FBiH novine broj: 81/15“;

 3. Zakon o koncesijama ZDK „Službene novine ZDK broj: 05/2003;

 4. Zakon o prostornom uredjenju i gradjenju ZDK „ Sl. novine ZDK broj:01/2014“;

 5. Zakon o komunalnim djelatnostima ZDK „Sl. novine ZDK broj: 17/2008“;

 6. Zakon_o_javnim_nabavkama_BiH  „ Sl. glasnik broj: 39/2014.

 

Propisi koji  uređuju pitanje distribucije gasa:

 

 1. Uredba o organizaciji i regulaciji gasnog sektora 83-2007 FBiH broj: 83/2007;

 2. Pravilnik o preuzimanju i primjeni tehničkih propisa za oblast projektovanja, građenja, puštanja u pogon, eksploatacije i održavanja postrojenja i instalacija prirodnog gasa  „Službene novine FBiH broj: 83/2008“

 3. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o preuzimanju i primjeni tehničkih propisa za oblast projektovanja, građenja, puštanja u pogon, eksploatacije i ofržavanja postrojenja i instalacija prirodnog gasa  „Službene novine FBiH broj: 4/2012.

 4. Pravilnik-o-izmjenama-i-dopunama-Pravilnika_83-2015 „Službene novine broj: 83/2015.

 5. Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica „Službeni list SFRJ broj: 10/1990.