032/465-633

Muhameda Seida Serdarevića 1

Profil preduzeća

 

Preduzeće/Naziv : JP "ZENICAGAS" d.o.o. Zenica


Sjedište : Muhameda Seida Serdarevića 1, 72000 Zenica


Osnivač : Grad Zenica


Djelatnost : Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom


Skupština : Gradonačelnik grada Zenica


Uprava preduzeća : Sandino Rizvanović dipl. oec


Nadzorni odbor : MA Jasmina Islambegović dipl. img. el.
                              Dr. Edin Berberović dipl. ing. maš.
                              Nermin Begović dipl. ing. maš.

 

Transakcijski račun : 141 355 532 002 8523 - BBI Banka

 

e-mail : info@zenicagas.ba