032/465-633

Masarykova 48

Profil preduzeća

 

Preduzeće/Naziv : JP "ZENICAGAS" d.o.o. Zenica


Sjedište : Masarykova 48, 72000 Zenica


Osnivač : Grad Zenica


Djelatnost : Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom


Skupština : Gradonačelnik grada Zenica


Uprava preduzeća : Sandino Rizvanović dipl. oec


Nadzorni odbor :   Željko Bodul dipl. ing. maš.
                              Edin Husanović dipl. oec.
                              Elmina Milešić dipl. iur. 

 

Transakcijski račun : 141 355 532 002 8523 - BBI Banka

 

e-mail : info@zenicagas.ba