032/465-633

Masarykova 48

Obavijest o dodjeli finansijskih sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Prijava na Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu - JK 2020/2, koji je objavljen 30.09.2020. godine u "Službenim novinama Federacije BiH - Oglasni dio" broj 69/20, dnevnim listovima: "Dnevni avaz" i "Večernji list", kao i na službenoj stranici Fonda : www.fzofbih.org.ba, kojom je preduzeće JP "ZENICAGAS" d.o.o. apliciralo sa projektom pod nazivom "Nabavka polietilenskih cijevi za gas" - ocijenjena je pozitivno i Odlukom Upravnog odbora o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH, odobreno je sufinansiranje aktivnosti na realizaciji projekta u iznosu od 20.000,00 KM.