032/465-633

Masarykova 48

Idejni projekat gasifikacije grada Zenica

Na osnovu projektnog zadatka, te nakon  što je izabrani izvođač IGT d.o.o. iz Sarajeva održao dvije prezentacije nacrta Idejnog projekta gasifikacije Grada Zenica, 18.12.2020. godine investitoru JP Zenicagas je uručen i finalni dokument Idejni projekat gasifikacije Grada Zenica.

 

Idejni projekat je izrađen na osnovu Studije gasifikacije Grad Zenica 2009 i Anexa studije 2018., procijenjenim potrebnim i stvarnim količinama gasa, strategijom razvoja i procjenama rasta i razvoja grada Zenica na optimalan način kako bi se dobili realni troškovi gradnje i realan plan angažovanja resursa tokom trajanja projekta. Tokom izrade projekta početna faza je bila planiranje zonskog razvoja distributivne mreže, na način da se distribucuja prirodnog gasa odvija u zatvorenim krugovima-zonama koji mogu funkcionisati odvojeno jedna od druge, te napraviti koncept širenja i koncept jedinstvenog funkcionisanja distibutivne mreže sa svim pojedinačnim elementima sistema.

 

Projekat gasifikacije uključuje i postojeći Idejni projekat distributivnog gasovoda za snabdijevanje Kantonalne bolnice Zenica koji je urađen i koji sada predstavlja dio jedinstvene tehničko-tehnološke cjeline primarnog gasovoda. Izbor trasa primarnog gasovoda je projektovan uvažavajući činjenicu da prioritet prilikom izgradnje  distributivne mreže treba biti povezivanje poslovnih subjekata, poslovnih zona na distributivnu mrežu, te spajanje prigradskih naselja koja nisu priključena na sistem daljinskog grijanja na distributivnu mrežu prirodnog gasa, Za određivanje opterećenja mreže poslužili su podaci iz Studije izvodljivosti gasifikacije Zenice (januar 2009.), istraživanje Naručioca – Zenicagasa d.o.o. u sektorima industrije te uslužnom sektoru (januar-juli 2020.), te analiza snimaka snimljenih dronom dijela prostornog obuhvata gasifikacije tj. desne obale rijeke Bosne (april-juli 2020.), dostupna dokumentacija vezana za prostorno planiranje (Prostorni plan Grada Zenica 2016-2036. godina, nacrt), te fizički pregled geografskog područja koje je predmet gasifikacije.

 

Na osnovu prikupljenih podataka, te analize istih, projektovano je ukupno 22 rejonske regulacione stanice, dvije GMRS stanice i 4 odvojka na gasnoj mreži. Idejni projekat je procijenio i dimenzionirao primarnu gasnu mrežu, te projektovao dva odvojka na gasnoj mreži za potrebe JP Grijanje kako bi u budućnosti postojala mogućnost za izgradnju kotlovskih postrojenja koja kao energent koriste prirodni gas, a u svrhu  zagrijavanja dijelova grada koji su pokriveni daljinskim grijanjem. Urađene su tri projekcije (scenarija) potrošnje prirodnog gasa na području gasifikacije Grada Zenice. Te potrebe (potrošnje) za prirodnim gasom u Gradu Zenica su: scenario 1 – 18.950 m3/h i planom realizacije od 5-7 godina, scenario 2 – 39.200 m3/h planom realizacije do 15 godina  i scenario 3 – 50.800 m3/h. Dužina primarnog gasovoda je 39,3 Km, a vrijednost građevinskih i montažerskih radova na mreži primarnog gasovoda, te nabavka GMRS stanice i projektovanih rejonsko-regulacionih stanica je cc 9.000.000 KM.

 

Također, ovim Idejnim projektom je u bliskoj budućnosti planirana i upotreba komprimiranog (stlačenog) prirodnog plina (engl. CNG - Compressed Natural Gas). CNG je gorivo koje danas nudi najbolji kompromis između okolinskih karakteristika, dostupnosti energetskih resursa, tehnološkog razvoja i ekonomičnosti. Ciljne grupe korisnika su javni gradski prijevoz i komunalna preduzeća.

 

Posebni efekti koji se očekuju su: smanjenje troškova stanovništva za energiju kojii su manje konkurentni u odnosu na gas, povećanje nivoa komfora stanovništva na području Zenice, unaprijeđenje zaštite okoline, angažovanje privrednih kapaciteta na provedbi mjera prestruktuiranja potrošnje. Gasifikacija grada Zenica će također doprinijeti razvoju i implementaciji strateških dokumenata na federalnom, entitetskom i gradskom nivou: Federalna strategija- Strategija zaštite okoliša FBiH, ZDK – kantonalni nivo – KEAP, te Grad Zenica – SECAP.